Příležitost ke svátosti smíření

Ohlášky
kostel sv. Vojtěcha
kostel sv. Ducha
Kostel je otevřen denně od 8 do 17 hodin k soukromé modlitbě.

Zpovídá se ve zpovědnici v zadní části kostela nebo v sakristii (na požádání). Před vstupem do zpovědnice si dezinfikujte ruce.

Středa od 14 hodin do 17 hodin
Nejen možnost svátosti smíření, ale i tiché adorace.
Pondělí 8.00–9.00 a 16.00–17.00
Středa 8.00–9.00
Pátek 8.00–9.00 a 16.00–17.00

Výzva předsedy ČBK

Nezařazené

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností.

Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace.

Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.

Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!

Za Českou biskupskou konferenci

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda

Olomouc, 27. října 2020

Přehled úmyslů 30. týdne v mezidobí

Intence

Z důvodu současných mimořádných nařízení jsou mše svaté slouženy bez účasti lidu. Červenou barvou jsou označeny úmysly, které jsou přesunuty na jiný termín.

Neděle 25. října
30. neděle v mezidobí
Za + Milana a rodinu Steinwirthovu
Za + Marii Přibylovou (5 let od úmrtí), za + Josefa Přibylu (34 let od úmrtí) a za ostatní členy rodiny
Pondělí 26. října Za farníky
Za + Ludmilu Šafarčíkovou
Úterý 27. října
Za + z rodiny  a za duše v očistci
Za živou rodinu s prosbou o šťastnou operaci
Středa 28. října
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Za manžele Habánovy (úmysl z Ne 1. 11.)
Za + Jiřího Víchu a dceru Haničku (úmysl z Ne 1. 11. Trojice)
Čtrtek 29 října
Za + Josefa Trunčíka, manželku, syny, dceru, zetě a duše v očistci
Pátek 30. října Za všechna společenství v naší farnosti (úmysl z Pá 24. 10. v 18.00 )
Na poděkování za 55 let manželství s prosbou o Boží ochranu
Sobota 31. října
Za + Miladu a Františka Stoklasovy a za duše v očistci
Neděle 1. listopadu
Slavnost Všech svatých
Za + Michaelu Sýkorovou a duše v očistci
Za živou rodinu
Za manžele Habánovy (slouženo ve St 28. 10.)

OHLÁŠKY 28. neděle v mezidobí

Ohlášky

Kvůli nouzovému stavu a mimořádným opatřením:

  • nebudou od pondělí 12. října po dobu minimálně 2 týdnů bohoslužby ani modlitba růžence;
  • úmysly na mše svaté budou slouženy tak, jak byly zapsány;
  • náboženství, scholka, farní klub nebudou minimálně po dobu 14 dnů;
  • kostel bude otevřen denně k soukromé modlitbě od 8 do 17 hodin;
  • v případě potřeby bude kněz přítomen v kostele nebo na faře;
  • 1. svaté přijímání bude odloženo na nejbližší možný termín.

Jak pokračují opravy konkatedrály III

Opravy konkatedrály

I v průběhu prázdninových měsíců pokračovaly práce na konkatedrále. Velká část z nich byla vidět zvenku v podobě nové omítky, očištěných a zakonzervovaných cihel a jak se postupně sundávalo lešení, bylo vidět, jak se z toho vyloupla úplně jiná stavba. Kromě zdiva byly osazeny i nové kameny na římsy směrem od divadla a také na severní věž. „Osvěžení“ doznala i fasáda jižní věže spolu s dřevěnými okenicemi a tufitovými ostěními.

Zobrazit další fotky (25)

Uvnitř panoval také čilý ruch, a to na všech frontách – kovové prvky (mříže, vchody, galerie naproti dveřím do kaple sv. Anny), dřevěné dveře, zádveří – to všechno bylo přivezeno z dílen a osazeno nazpět. Potom co byl dokončen strop v lodi, tak postupně „opadávalo“ i lešení až po hlavice sloupů, které už jsou také zkompletovány. Nyní nastává čas na „čistou práci“ – tzn. renovace varhan, podesty pod boční lavice, kompletace elektroinstalace a ozvučení. Pokračovat bude ještě venkovní úprava v podobě valounkové dlažby ve výklencích směrem k Hornímu náměstí, dlažby a parková úprava kolem dokola a osazení renovovaného oplocení.

Celkově se práce daří, ukončení oprav předpokládáme na konci tohoto roku. Děkuji za Vaši modlitbu a finanční podporu.

Jan Czudek

Výuka náboženství 2020/21

Ohlášky

Letos nebude probíhat výuka náboženství na ZŠ Englišova. Zájemci o náboženství budou mít možnost navštěvovat výuku ve farnosti Panny Marie (výuka začíná 17. září) nebo ve farnosti sv. Ducha (výuka začíná v pondělí 7. září). Rozpis hodin v obou farnostech naleznete ZDE.

Přihlášky do výuky ve farnosti Panny Marie si můžete vyzvednout v sakristii kostela sv. Vojtěcha nebo stáhnout ZDE. V případě, že vaše dítě bude navštěvovat výuku ve farnosti sv. Ducha, přihlášky si prosím vyzvedněte v sakristii kostela sv. Ducha nebo v 1. hodině náboženství.

Ministrantský výlet

Galerie

Ještě poslední dny prázdnin ministranti využili a vyrazili na výlet.

Zobrazit další fotky (13)

Olympijské hry 2020 aneb FARNÍ TÁBOR

Galerie

Letošní olympijské hry se nakonec konaly 🙂 Města, která chtěla hostit letošní hry, musela do konce června 2020 podat kandidaturu. Ke konečnému hlasování byli členům Mezinárodního olympijského výboru předloženi dva kandidáti – Tokio a Životice u Nového Jičína. Členové výboru na zasedání zvolili pořadatelem Životice, které tak ve své historii hostily OH poprvé.

Zobrazit další fotky (3)

Kvalifikačním procesem prošlo úspěšně celkem 19 sportovců, kteří se zúčastnili těchto disciplín:

Hokej; Biatlon…

Zobrazit další fotky (27)

Atletika; Paralympiáda…

Zobrazit další fotky (39)

Akvabely; Turnaj ve stolních hrách…

Zobrazit další fotky (19)

Štafeta (+ regenerační odpoledne)…

Zobrazit další fotky (21)

Turnaj v ringu, ping-pongu, badmintonu; Šerm.

Zobrazit další fotky (29)

Sportovci, kteří prošli všemi disciplínami, si odnesli vítězné poháry a medaile 🙂

Zobrazit další fotky (15)

Jak pokračují opravy konkatedrály II

Opravy konkatedrály

V průběhu zimních měsíců pokračovaly práce uvnitř konkatedrály i díky příznivému (ze stavebního hlediska) počasí. Postupně byl injektáží zpevněn strop v presbytáři, přeštukovány omítky, byla provedena výmalba a dokončeno zlacení štukových hlavic. Presbytář je tedy dokončen včetně nových oken a osvětlení. Chybí pouze dveře do kaple sv. Anny a dveře do „staré zákristie“, které jsou v restaurátorských dílnách, lavice a zapojení mikrofonů, které proběhne zároveň v celém kostele.

V kapli sv. Anny je v celém prostoru lešení, tady probíhá restaurování žebrovité klenby a omítek. Stejná situace je v kapli Panny Marie Lurdské. Uvnitř kostela na lešení v lodi probíhá zpevňování stropních omítek, vyspravení vnitřních omítek a sloupů, restaurování dřevěných hlavic sloupů a postupná výměna oken po obvodu.

Zobrazit další fotky (21)

Zvenku se odkryla první dokončená část – z pohledu od Rybího trhu, pomalu mizí lešení (proti směru hodinových ručiček) – momentálně už i od divadla – jak postupně končí etapové práce na režném zdivu a kamenných portálech konkatedrály. Otlučené omítky ve spodní části byly nahrazeny omítkami novými.

V létě by mělo být postupně dokončeno všechno výše zmíněné a jako poslední práce bude čištění a znovuzprovoznění varhan.

S poděkováním za Vaši modlitbu a finanční podporu

o. Jan Czudek

Farní odpoledne pro děti

Galerie

V polovině června se na farní zahradě objevil velký bílý party stan, což byla neklamná předzvěst blížícího se farního odpoledne. To se konalo v neděli 21. června. Díky nebeským konexím otce děkana po obědě přestalo pršet, takže ve tři hodiny se začaly scházet děti se svými rodiči, babičkami, tetami…

Zobrazit další fotky (14)

Aby si děti odpoledne užily, připravily si pro ně Magda s Mirkou hru, která navazovala na celoroční program ve scholce. Tam se děti postupně seznamovaly s různými „nešvary“, nemocemi, které ve svých knížkách „Paní Láryfáry“ popsala Betty MacDonaldová. Během farního odpoledne tak měly vyléčit například Čurbesajdu, Žalobajdu nebo Zápal švindlu. Za každý splněný úkol dostaly razítko, a kdo zvládl projít všechna stanoviště, dostal i sladkou odměnu.

A protože všem na čerstvém vzduchu pořádně vyhládlo, rádi si pochutnali na špekáčcích připravovaných otcem děkanem.

Šťastné a unavené děti a spokojení rodiče svědčí o vydařeném odpoledni, za které patří dík všem, kteří jej připravili.

Marie Štrauchová