Křest

Křest dospělého je zásadním rozhodnutím pro život.

Vyžaduje dobu přípravy (katechumenát) – je to cesta, která potřebuje čas (zpravidla 1 rok):

  • praktická část: mravní integrita, osobní modlitby a slavení liturgie, život ve společenství farnosti,
  • teoretická část: znalost nauky Církve (věrouka, morálka, církevní dějiny, liturgie, sociální nauka Církve, církevní právo, atd.)

 

Křest dítěte je právem a povinností katolických rodičů.

Jelikož je dítě křtěno pro záruku víry rodičů, alespoň jeden z rodičů má být schopen dítěti předat víru slovem a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností.

Takoví rodiče přijdou obvykle na jednu přípravu před křtem dítěte.

Rodiče církevně nesezdaní zřejmě sami nemají zájem na životě z víry ani úmysl předat víru svým dětem. Nikdo je nemůže nutit, aby říkali to, o čem nejsou přesvědčeni, a slibovali za dítě, co sami plnit nechtějí. Většinou mají rodiče možnost svůj sňatek církevně splatnit. V těchto případech se na křest vyžaduje delší příprava (asi tříměsíční) a více setkání s knězem.

Kmotr má být schopen rodičům pomoci v nábožensko-mravní výchově dítěte, proto je potřebné, aby se jednalo o praktikujícího katolíka, který přijal také svátost biřmování.

Kmotrem nemůže být:

  • ten, kdo je nepokřtěný nebo pokřtěný jiného než katolického vyznání,
  • ten, kdo vystoupil z církve nebo je stižen církevním trestem,
  • ten, kdo žije v partnerském vztahu bez církevního manželství.

Místem křtu má být místní farnost, neboť svatým křtem se nový křesťan zapojuje do místního farního společenství. Pro křest v jiné farnosti je nutné si vyžádat písemný souhlas příslušného kněze.