Manželství

Společná příprava na svátost manželství v děkanátu Opava

V roce 2022 společné přípravy v děkanátu neprobíhají. Obraťte se na své kněze ve farností s žádostí o přípravu, eventuelně využijte nabídku online přípravy Centra pro rodinu naší diecéze: Distanční příprava na manželství

Svátost manželství vyžaduje náležitou přípravu, obvykle se snoubenci účastní společných příprav s lektory, přednášející manželská témata a individuálních příprav s knězem, týkajících se témat víry a duchovního života. Snoubenci by měli být římskokatolického vyznání. Sňatek je možný také s katolíky jiného obřadu, případně s dovolením diecézního biskupa s křesťanem jiného vyznání, věřícím jiného náboženství či nevěřícím (v takových případech biskup může při splnění podmínek udělit dispens od svátostného manželství, vznikne církevní avšak nesvátostné manželství).

Církevní sňatek nemůže uzavřít ten:

  • kdo nechce slíbit věrnost (výlučnost vztahu – jednota muže a ženy)
  • kdo nechce slíbit manželské závazky na celý život, (nerozlučitelnost manželství)
  • kdo by úplně odmítal mít vlastní děti, (založení rodiny)
  • komu brání nějaká překážka: slib z existujícího platného sňatku, sliby z přijetí svátosti kněžství, případně sliby řeholního života.

Církevní svátostné manželství, uzavírané mezi dvěma pokřtěnými, vyžaduje k platnosti víru v Boha a v účinky přijímané svátosti.

Doklady k zápisu o uzavření manželství:

Při uzavírání manželství je potřeba se řídit předpisy kanonického práva a také občanským zákoníkem. Je potřeba vyplnit zápis žádosti o církevní sňatek ve farnosti, kde se bude svatba konat a také snubní protokol na příslušné civilní matrice (má platnost 6 měsíců). Na matriku si snoubenci vezmou občanské průkazy a rodné listy. Pokud dojde uzavřením manželství ke změnám údajů na občanském průkazu (obvykle příjmení a stav), jen nutné si po sňatku vyřídit nový občanský průkaz.

Na faru je potřeba přinést nebo doručit platné potvrzení o křtu (ne starší 6 měsíců), které snoubenci získají zdarma ve farnosti, kde byli pokřtěni.

Co se týče osoby svědka, vyžadují se dva, starší osmnácti let, křest není nutný.

Pokud manželství už vzniklo civilním způsobem, je možné jej obvykle zplatnit také jako církevní a to dvojím způsobem: konvalidace – zplatnění formou obnovy manželského slibu podle církevního obřadu, sanace – “uzdravení v kořeni” – formou dispenze biskupa od církevní formy (administrativní cesta). V těchto případech odpadá vyřizování snubního protokolu na civilní matrice.