Služba lektora

Důstojnost pokoncilních lektorů není dána svěcením, ale jejich všeobecným kněžstvím, které je zplnomocňuje předčítat Boží slovo ve společenství. Je to podíl na hlásání Božího slova, které lektor předčítá, kde je přítomen Kristus a jemuž Boží lid i předsedající naslouchá. Úřad lektora může vykonávat muž i žena, místem je ambón, jehož uspořádání má vyloučit zbytečný pohyb lektora v presbytáři. Lektor je členem shromáždění, a tudíž by měl po celou eucharistii být přítomen v lodi kostela a odsud vystupovat na ambón k četbě Božího slova.