Pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných je zvláštní milost, která:

  • spojuje nemocného s Kristovým utrpením,
  • dává mu útěchu, posilu, pokoj a odvahu, aby dokázal snášet utrpení nemoci nebo stáří,
  • odpouští hříchy, jestliže nemohl přijmout svátost smíření,
  • uzdravuje, jestliže to prospívá ke spáse duše
  • a připravuje na přechod do věčného života.                                             Srov. KKC 1532

 

Tuto svátost může přijmout pokřtěný člověk

  • pokud je těžce nemocný (nemoc ohrožuje jeho život),
  • čeká-li nemocného závažná operace,
  • ve stáří, kdy je už pro samotný vyšší věk soužen různými nemocemi,
  • když umírá, ukončuje se jeho běh života.

Víte-li, že je ve vašem okolí nebo vašimi příbuznými osoba, která touží přijmout tuto svátost nebo svaté přijímání, popř. by přivítala návštěvu kněze, zanechte kontakt (jméno a adresu nemocného, věk, telefon) v sakristii kostela sv. Vojtěcha (Dolní náměstí), ve schránce farního úřadu nebo na telefonním čísle +420 733 307 117.

Nemocní jsou navštěvováni vždy první pátek v měsíci nebo po osobní domluvě s knězem i v jiný den. Kdykoli je možné zavolat kněze kvůli zaopatření, aby duše v okamžiku umírání byla posilněná milostí v boji s utrpením, nemocí a strachem ze smrti.