Koncertní hudební pásma

 

Od roku 2010 Kněžská gregoriánská schola utváří tři tematická koncertní hudební pásma. Ta se stávají příležitostí, jak lidem ve farnostech pomoci hlouběji prožít například přípravu na vánoční či velikonoční svátky, nebo se jen během roku zastavit a promyslet svou osobní cestu křesťanského života s Kristem. V tom je nám velkým vzorem Panna Marie. Proto je také mariánské téma promítnuto do všech tematických celků.

Hlavní záměr Kněžské gregoriánské scholy je, aby hudební pásma byla spíše než koncertem prostorem k modlitbě a zamyšlení. Latinské texty antifon, hymnů i písní mají proto všichni posluchači k dispozici v tištěné podobě v českém překladu, aby mohli lépe vnímat poselství, které středověká duchovní hudba přináší i v dnešní době.

 

Hle, Panna počne a porodí syna

Hudební pásmo pro dobu adventní. Nosnou myšlenkou jsou slova proroka Izaiáše, jež došla naplnění při andělově zvěstování Panně Marii. Prostřednictvím latinských písní, hymnů a vybraných antifon propria doby adventní je pásmo příležitostí rozjímat nejen o událostech vtělení Božího Syna, ale i zastavit se a nechat se oslovit radostí z očekávání narození Mesiáše a toho, co člověku tento Boží vstup do lidských dějin přinesl. Gregoriánský chorál i středověkou polyfonii doplňují texty Církevních otců.

 

Maria, znamení na cestě

Hudební pásmo nese podtitul „S Matkou Boží liturgickým rokem“. Tematickou linii tvoří mariánské antifony, písně a hymny, v nichž se odráží tajemství života Ježíše Krista, jak je slavíme v průběhu liturgického roku. Vždyť je to Mariin pohled, který nás učí vnímat všechna tajemství Ježíšova života v tom nejplnějším významu. V Marii spatřujeme tu, která nám zrodila Krista, pravá úcta k ní tedy vždycky přivádí k jejímu Synu, našemu Pánu. Proto je Panna Maria průvodkyní na naší cestě s Kristem a za Kristem a může nás doprovázet i v našem putování liturgickým rokem.

 

S Marií na cestě kříže

Postní čas nabízí prostor k rozjímání o vrcholném momentu dějin spásy, Kristově smrti na kříži. Velikost a sláva Matky Boží se odkrývá v novém světle právě ve chvíli, kdy vrcholí její doprovázení Syna až pod kříž, kde ji Ukřižovaný dává za Matku celé Církvi. Podobně jako Maria všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom, tak i postní hudební pásmo je možností spolu s Matkou Boží promýšlet Kristovu lásku, která „jde až za hrob“. Repertoár tvoří především hymny a antifony Svatého týdne doplněné oslavnými mariánskými zpěvy.

 

V případě, že byste měli ve farnosti zájem o některé z hudebních pásem Kněžské gregoriánské scholy, prosím napište nám na emailovou adresu: kgregsch@gmail.com